Допълнителни услуги 

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация, не се колебайте да ни потърсите!

Освен основните услуги, в допълнение към писмените преводи, предлагаме: 
service
Редакция
Редакцията представлява преглеждане и осъществяване на промени в текста, необходими за отстраняване на терминологични несъответствия, за прецизиране на последователността, логическите връзки, съгласуваността и стилистичната издържаност, с цел подобряване на качеството. Редакторите сравняват превода с изходния текст и нанасят своите поправки или препоръки, които изпращат на преводача.
service
Корекция
След редакцията се извършва корекция, която осигурява графично оформление и отстраняване на евентуални технически, правописни, граматически и пунктуационни грешки. 

По принцип редакцията и корекцията вървят ръка за ръка, но по искане на клиента може да бъде извършена и само корекция. 

Тези две услуги са изключително важни за материали, които ще бъдат отпечатвани или такива, предназначени за широката публика. 
service
Локализация
Още една тясно свързана с превода услуга е локализацията. Тя представлява процеса на  адаптиране на даден продукт (софтуер или интернет сайт) към особеностите и изискванията на конкретна държава или регион. 

При локализацията, например, след като се вземе предвид съответната среда и целеви пазар, се преформатира датата, часа, извършва се конвертиране на валутата и преобразуване на мерните единици.

При превод на интернет сайт, за да изпълнява той своята функция, не е достатъчно правилното предаване на съдържанието от изходния на целевия език. Локализацията предвижда също анализ и позициониране на правилните „ключови думи“, като и редица други стъпки, които се осъществяват от преводача и програмиста и се съгласуват с клиента, за да може крайният продукт да бъде достъпен, разбираем, добре позициониран – а именно да осъществи своята цел.