Легализация

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация, не се колебайте да ни потърсите!

Легализация
 

Легализацията представлява удостоверяване на автентичността и верността на документи, които следва да послужат пред чуждестранни власти.  
 

Не е задължително условие, но почти винаги легализацията е съпроводена от превод на документа от оторизиран преводач. 

Процедурата по легализация с превод преминава през няколко етапа, а именно: 

- оформяне на документа по надлежния ред;
 

- превод на документа на езика на държавата, в която ще се използва;
 

- удостоверяване на подписа на преводача.

 

Редът за оформяне на документа зависи от държавата, за която е предназначен да послужи, и съответно има няколко основни случая: 

service
Опростена легализация
За държавите – страни по Хагската конвенция, се извършва т.нар. „опростена легализация“, която се състои в поставяне на печат „Апостил“, в резултат на което документът придобива правна сила във всички страни, които са се присъединили към Конвенцията.
Подробна информация за държавите – страни по Конвенцията, можете да получите тук, а за да видите пълния текст на Конвенцията, натиснете тук.
service
Освобождаване от легализация
За държавите, с които Република България има подписани и все още валидни двустранни договори за правна помощ, в които са включени текстове за освобождаване на документите от легализация, е достатъчно издадените от чуждата държава документи да носят щемпел на оторизираното в договора учреждение. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на подписа на преводача. 
За да изтеглите списъка на страните, с които Република България има сключени договори за правна помощ, натиснете тук.

От легализация се освобождават също някои документи за гражданско състояние, които са издадени от и предназначени да послужат в страни, подписали Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976 г. във Виена (в сила за Република България от 18.12.2013 г.). 
За да изтеглите пълния текст на Конвенцията, включваш образи на утвърдените формуляри, натиснете тук.
service
Пълна консулска легализация
За документи от държави, които не са страни по Хагската конвенция и с които България няма сключен договор за правна помощ, валидността им следва да бъде удостоверена съгласно пълната процедура по легализация.