Blog
Превод на удостоверение за актуално състояние, учредителен акт/устав, дружествен договор и други фирмени документи

Превод на удостоверение за актуално състояние, учредителен акт/устав, дружествен договор и други фирмени документи

Превод на удостоверение за актуално състояние, учредителен акт/устав, дружествен договор и други фирмени документи
 

Често в нашата практика се налага да превеждаме документи, идентифициращи правните елементи на юридическите лица и едноличните търговци. Определено първенец по честота и разнообразие на езиците са т.нар. удостоверения за актуално състояние. Преводът на такива фирмени удостоверения може да бъде поискан както на английски език (дори когато е предназначен за държави, за които английският език не е официален), така и на езици като италиански, френски, немски, испански, полски и др. 
Актуалното състояние може да представлява официално удостоверение от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, с подпис и мокър печат (или с електронен подпис), но също така може да бъде обикновено извлечение от интернет страницата на Агенцията, на което се вижда датата на извличането му и основната информация за фирмата. И двата превода могат да бъдат оформени с удостоверяване на верността на превода от страна на преводача, но ако Ви е нужна и легализация – тогава непременно трябва да разполагате с официално удостоверение с изходящ номер, което след това трябва да бъде заверено в Агенция по вписванията в гр. София. Оттам, в зависимост от държавата по предназначение, се пристъпва към легализация, поставяне на апостил и/или заверка на превода в МВнР.
На второ място, често в комплект към удостоверението за актуално състояние, чуждестранните власти и органи, или като цяло заинтересованите лица, изискват официален превод на устава/учредителния акт или дружествения договор на правния субект. Ако са необходими, и тук се извършват нужните заверки и легализации.
И на трето място, ако е нужно удостоверяване на взети решения, пълномощия на представител на юридическото лице/търговеца, различен от управителя или изпълнителния директор, се нарежда преводът на протоколи от общи събрания и пълномощни
 
Естествено, преводите на такива фирмени документи, издадени от съответните чуждестранни търговски регистри или камари, от чужд език на български, също са едни от най-често изпълняваните в рамките на нашата дейност. Те стават необходими при учредяване на дружества в България с едноличен собственик на капитала – чуждестранно ЮЛ, а след това ежегодно е нужен превод и заверка на удостоверенията за актуално състояние за целите на депозиране на годишните финансови отчети на вече учредените български дружества.  
 
Наред с тези базови документи в нашата практика изпълняваме поръчки за превод и на:
  • документация за трансгранично преобразуване на дружества в рамките на ЕС;
  • актове за учредяване на ипотека;
  • годишни доклади за дейността;
  • годишни финансови отчети (в т.ч. баланс и ОПР);
  • други счетоводни документи.
 
Ако имате колебания или въпроси, ще се радваме да се свържете с нас, за да Ви консултираме в рамките на нашата компетентност!
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия