Превод на етикети за хранителния и нехранителния сектор

Превод на етикети за хранителния и нехранителния сектор

Само законово задължение ли е, или и рекламно средство?

Основни типове етикети и цели

Преводът на етикети на различни видове продукти е необходим все по-често, в посока както от чужд език на български (етикети на вносни продукти, пускани в продажба на българския пазар), така и от български на чужд език (етикети на продукти, произвеждани от български фирми и предназначени за износ).

И в двата случая точността и правилността на превода са от съществено значение за имиджа на...

Прочети повече

Превод на удостоверение за актуално състояние, учредителен акт/устав, дружествен договор и други фирмени документи

Превод на удостоверение за актуално състояние, учредителен акт/устав, дружествен договор и други фирмени документи

Превод на удостоверение за актуално състояние, учредителен акт/ устав, дружествен договор и други фирмени документи

Често в нашата практика се налага да превеждаме документи, идентифициращи правните елементи на юридическите лица и едноличните търговци. Определено първенец по честота и разнообразие на езиците са т.нар. удостоверения за актуално състояние. Преводът на такива фирмени удостоверения може да бъде поискан както на английски език (дори когато е предназначен за държави, за които английският език не е официален), така и на езици като италиански, френски, немски, испански, полски и др.

Прочети повече

Превод и легализация на общински документи

Превод и легализация на общински документи

В този клас се включват документи като удостоверение за сключен брак, удостоверение за постоянен или настоящ адрес, удостоверение за семейно положение, удостоверение за сключен брак, смърт и др.
Услугата се предлага както за основните езици от първа, втора и трета група – английски, немски, руски, италиански, френски, испански, турски, гръцки език, така и за по-редките езици като нидерландски, датски, шведски, норвежки и др.

Варират и изискванията за легализация и заверка спрямо държавата по предназначение...

Прочети повече

Превод на информационен лист за безопасност

Превод на информационен лист за безопасност

Информационните листове за безопасност са специализирани документи, предоставящи комплексна информация на потребителите на химикали с цел защита на тяхното здраве и опазване на околната среда.

В ИЛБ се съдържа информация за състава, химичните и физичните свойства, токсикологична и екологична информация, процедури за правилна употреба и предупреждения.

Има ли разлики в превода на информационен лист на безопасност спрямо друг специализиран текст?...

Прочети повече

Експресни преводи – да, но на каква цена?

Експресни преводи – да, но на каква цена?

Често се случва да оставяме нещата за последния момент или пък да ги изискат от нас в последния момент. Това важи напълно и в областта на преводите. Налага Ви се да пътувате и часове преди заминаването се досещате, че пълномощното за автомобила не е преведено на езика на държавата, която ще посетите или пък най-малкото на английски език? Или пък при регистрация на автомобил от КАТ Ви изискат превод на чуждестранното свидетелство за регистрация, след като сте чакали цял ден? Нерядко се случва и при изтичащ срок на данъчни проверки и ревизии изведнъж да се окаже, че липсва превод на някой договор или фактура…

Прочети повече

Особености при превода на юридически документи

Особености при превода на юридически документи

Юридическите преводи (правните преводи) представляват превод на документи, съдържащи текст от областта на правото. Тези документи са част от международния документооборот.

Както и при медицинските преводи, само задълбочени познания по чуждия език не са достатъчни за извършване на качествен превод на юридически документи. Преводачът задължително трябва да притежава значителен опит в правните преводи, за да предаде възможно най-точно смисъла на документа. Често се налага и извършване на консултация с юрист за тълкуване на неясни моменти с цел правилен превод.

Една от най-големите трудности при този вид преводи е, че оригиналният текст се създава в рамките на една юридическа система, а при неговия превод се прилага терминология от друга юридическа система...

Прочети повече

Безследно изчезнали в превода – някои забавни преводачески бисери

Безследно изчезнали в превода – някои забавни преводачески бисери

Как Ви звучи изразът „Ние ще Ви предложим запечен стар мъж от Банско“? Малко странно, нали?

Всеки англоговорящ, който за пръв път е в България, би разбрал така превода на “Grilled old man from Bansko” (английски превод в меню на „запечен бански старец“).

Това не е никак учудващ превод на фона на барман, който отвръща на “Do you speak English?” („Говорите ли английски?“) с „рехаво“ (на български)...        

Прочети повече

Изборът на устен преводач

Изборът на устен преводач

Все по-често на преводаческите агенции се налага да осигуряват устни преводачи за различни видове събития – конференции, семинари, бизнес срещи, обучения за експлоатация на машини, регистрация на фирми и други. Който си мисли, че това не е чак толкова трудно, е в голяма грешка! Задачата не е никак лесна, а осигуряването на подходящ преводач е един от основните фактори за успешно протичане на мероприятието...

Прочети повече

Особености при превода на медицински документи

Особености при превода на медицински документи

Медицинският превод е строго специализиран вид, при който отличното владеене на чужд език не е единственото изискване за изготвяне на професионален превод. Преводачът трябва да има задълбочени познания както по езика на превода, така и по езика на оригинала, но също и да има опит в конкретната медицинска област.  

Медицинската индустрия практически си има свой собствен език. Важно е преводаческата фирма да възложи изпълнението на преводач със солидни знания по темата и умение да разбира съдържанието на документа, който трябва да бъде преведен. Ако на преводача му липсва практически и академичен опит в областта, тогава той не е правилният човек за медицински преводи.


Кой тогава е най-подходящ за тази изключително отговорна работа?...

Прочети повече