Blog
Изборът на устен преводач

Изборът на устен преводач

Все по-често на преводаческите агенции се налага да осигуряват устни преводачи за различни видове събития – конференции, семинари, бизнес срещи, обучения за експлоатация на машини, регистрация на фирми и други. Който си мисли, че това не е чак толкова трудно, е в голяма грешка! Задачата не е никак лесна, а осигуряването на подходящ преводач е един от основните фактори за успешно протичане на мероприятието.

Ще се опитаме да обясним защо изборът на устен преводач изисква специален анализ. Освен задължителното условие – отлично владеене на изходния и целевия език, различните видове устен превод налагат специфични изисквания към преводача. При симултанен превод, при който се работи със специализирана апаратура, се изисква отличен слух, бърза реакция и мислене. При консекутивен превод, извършван последователно (в паузите, които прави ораторът), е нужна също много добра памет и умение за съсредоточаване и абстрахиране от външни фактори. При превод по време на бизнес преговори и срещи преводачът, освен отлична скорост на превеждане и познания в областта, в която превежда, трябва да има и търговски нюх – той трябва да разбере целта на своя клиент, да предаде правилно посланието, да умее да слуша, да не говори излишно, а след официалните преговори да информира клиента за допълнителните сведения, които евентуално е узнал, но не е имал възможността да предаде по време на същинската част от събитието. При преводи на инженерна тематика преводачът трябва да има висока техническа култура и знания, за да се реализира професионално в тази нелека област. В случаите, при които преводач присъства при регистрация на фирми и подписване на други официални документи на територията на страната от чужденци, от него се очаква да владее отлично юридическата лексика и в допълнение да притежава съответния документ – клетвена декларация или удостоверение за вписване в Списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България, според изискванията на нотариуса.
 
Това са само част от случаите, когато може да Ви се наложи да наемете устен преводач, но е добре да не забравяте едно основно правило, ако искате събитието да не бъде мъчение и за двете страни – преводачът трябва да има адекватно спрямо съответната ситуация поведение, адекватен  външен вид и облекло, които са 
съобразени с работната среда, умения да спазва преводаческата етика и да запази поверителността на всяка информация, която достигне до него вследствие на възложената му работа. Със сигурност не би Ви се искало да видите или чуете публични коментари и изказвания по отношение на събитията, в които взема или е вземал участие!

Точно тук най-ясно личи ролята на преводаческата агенция и по-точно на нейните мениджъри, на които се полага задачата да подберат най-подходящия кадър. Те трябва да познават добре хората си и да подберат най-подходящия човек за съответното събитие. И най-важното, което трябва да запомните – няма универсален преводач! Човек, който се е справил блестящо при превод по време на сватба или прием, например, е твърде вероятно да изпита сериозни затруднения при превода на технически процедури за пускане на някоя сложна машина и обратно – отлично владеещият технически изказ и термини преводач не е най-подходящият избор за отразяване на светско събитие. Не трябва да се забравя, че всеки има своите силни страни и специализация в определени области и те трябва да бъдат взети предвид за постигане на най-добър резултат и удовлетвореност на клиента.
 
Има обаче и още нещо, на което малко клиенти обръщат внимание, но то е от голямо значение за гладкото протичане на предстоящото събитие. Става въпрос за предварителната подготовка на преводача, а по-точно своевременното предоставянето на всички налични материали – сценарий, презентации, листовки, проектодокументация. Според сложността на заданието преводачът трябва да има достатъчно време да се запознае с тях и да разучи специфичните термини, което от своя страна ще доведе до по-добро качество и скорост в неговата работа, а това със сигурност би направило отлично впечатление на Вашите гости или партньори по време на същинския превод.
 
И още един съвет – винаги мислете за устния преводач като за много важен медиатор при обмена на информация в реално време! Това би Ви помогнало да разберете, че работата му е изпълнена с висока степен на натоварване и напрежение. Той е човекът, който с толерантността си към стреса, умението за общуване, анализ и синтез ще бъде до Вас и ще предаде адекватно Вашето послание на другите. За Вас остава само да намерите правилната агенция, която познава добре хората си и ще Ви предостави точния човек за Вашите нужди.
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия