Blog
Превод и легализация на общински документи

Превод и легализация на общински документи

Превод и легализация на акт за раждане и други общински документи
 
Преводът на акт за раждане от български на чужд език е превод от клас А, тъй като тези документи са еднотипни, без терминология и обикновено изискват по-малко време за изпълнение.

Преводът се извършва от оторизиран преводач и се скрепя заедно с ксерокопие на оригиналния акт за раждане (удостоверение за раждане) или с негов дубликат. Дали преводът трябва да е заверен от държавен орган (Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР) зависи предимно от това дали приемащата институцията го изисква. Ако е налице такова изискване, преводът трябва да бъде скрепен задължително с дубликат на удостоверение за раждане, заверено за чужбина – за държавите, с които България има сключен договор за правна помощ, а за държавите по Хагската конвенция трябва да бъде положен и Апостил; за държави извън тези две хипотези се прави пълна консулска легализация. В същото време има облекчение за страните, подписали Конвенцията от Виена от 8.09.1976 г., като гражданите могат да заявят многоезично извлечение от акт за раждане, за което не е необходима никаква форма на заверка или легализация (възможно е страната по предназначение да не изисква дори превод).

Многоезични удостоверения се издават също така и от актовете за смърт и от актовете за сключен брак (формуляри А, В и С).

Общинските документи, които се причисляват към този клас на сложност, са: удостоверение за сключен брак, удостоверение за семейно положение, удостоверение за настоящ или постоянен адрес, удостоверение за смърт, удостоверение за идентичност на лице с различни имена и др.

Тук следва да се отбележи, че за държавите членки на ЕС вече е в сила Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1191)

Предвид широкия брой възможни комбинации, препоръчваме на нашите клиенти да се свържат с нас, за да се обсъдим вариантите и начинът на оформление. Ценообразуване на услугите по заверка и легализация също са комплексни и зависят освен от отделните стъпки, но и от сроковете за изпълнение.

Що се отнася до документите за гражданско състояние от чужбина (в т.ч. удостоверение за раждане), българските общински власти изискват подписът на преводача да е нотариално заверен, а документът да съдържа необходимите реквизити в зависимост от страната издател. Преводът на чуждестранни общински документи се причислява към клас А или Б в зависимост от това дали изходният документ е типов.

За повече информация не се колебайте да ни потърсите чрез бланката за контакт или друга удобна за Вас форма.
 
 
 
 
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия