Blog
Превод на информационен лист за безопасност

Превод на информационен лист за безопасност

Информационните листове за безопасност са специализирани документи, предоставящи комплексна информация на потребителите на химикали с цел защита на тяхното здраве и опазване на околната среда – а именно на дружества или частни лица в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, които използват дадените вещества или самостоятелно, или им служат в тяхната професионалната дейност. Форматът на всеки информационен лист за безопасност е определен в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и съдържа 16 раздела.

В ИЛБ се съдържа информация за състава, химичните и физичните свойства, токсикологична и екологична информация, процедури за правилна употреба и предупреждения.


Има ли разлики в превода на информационен лист на безопасност спрямо друг специализиран текст?

Особеното в превода на този вид документация е, че на първо място преводачът трябва да се съобрази с официалния превод на целевия език на разделите, на предупрежденията за опасност и съветите за безопасност. Те са утвърдени в регламент REACH и в съответните локални наредби и ръководства. Тук преводачът няма свобода на действие и буквалният превод може да доведе до несъответствие. Следващ задължителен момент е възпроизвеждането на всички пиктограми за опасност. Това предполага и умение на преводача да работи с подходящ софтуер – било то за компютърно асистиран превод, или за конвертиране на съответните файлове, които най-често се предоставят във формат .pdf. За целта е важно съдействието и на самия клиент – а именно да предостави документацията в такъв формат, който позволява конвертиране и обработка. Естествено, на трето, но не по важност място, са техническите познания на преводача, и по-конкретно тези в областта на химията, физиката и местното и европейското законодателство.
Информационните листове за безопасност са едни от често превежданите унифицирани документи в рамките на Европейския съюз, включително и за продукти, идващи от трети страни. Често се среща, независимо че това не е официалният език на държавата на производителя, тези документи да се предоставят и изготвят директно на английски език. На английски език се запазват и съкращенията на доста термини в сферата на токсикологичните данни, напр. LD (смъртоносна доза), ED (ефективна доза), PBT (yстойчиви, биоакумулативни и токсични) вещества и др.
В заключение можем да кажем, че преводът на информационни листове за безопасност изисква експертиза, умение за работа със специализирани компютърни програми и за откриване и сверяване на информация и терминология. По тези причини този вид преводи са причисляват към клас В.

За точно изчисление на цената, особено при превод на по-голям обем еднотипна документация, не се колебайте да ни пишете на нашия имейл или чрез формата за контакт.      
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия